речник на древнобългарския езикъ

1.   думи, които са вънъ отъ употреба

 

 

абаре преститъ [ abare prestit ] – главен пратеник; major delegate

ави [ avi ] – кошута, сърна; hind, roe

авусъ [ avus ] – мед; honey

алаша [ alasha ] – кон; horse

алемъ [ alem ] – първи; the first

алтомъ [ altom ] – дванадесети, последен; the twelfth, the last

алту [ altu ] – дванадесети; the eleventh

алъ [ al ] – един; one

андетъ [ andet ] – пръстен; ring

антаръ [ antar ] – вътрешен; inner

анъ/енъ [ an / en ] – бог; god

аулъ [ aul ] -  имение; estate, domain

багаинъ [ bagain ] – военен от по-нисък ранг; commander at lower rank

багатуръ [ bagatur ] – военоначалник; commander

баила [ baila] – регент; regent

бала [ bala ] – голям; big

балванъ [ balvan ] – идол; idol

балканъ [ balkan ] – планина; mountain

балши [ balshi ] – възглавница; pillow

банъ [ ban ] – господин; mister

баре  [ bare ] – щастие; happyness

белувикъ [ beluvik ] – паметник; memorial, monument, thombstone

белчугъ [ belchug ] – обръч, метална брънка; ring, metal link

бехти [ behti ] – празник; holyday

битолъ [ bitol ] – сборно място; meeting place

бихаръ [ bihar ] – манастир; monastery

боилъ [ boil ] – юнак, велможа, министър; hero, minister

бору [ boru ] – град; town, burough

боръ [ bor ] – вино; wine

ботро [ botro ] – мандра; dairy

буръ [ bur ] – варовик; chalk

бъдинъ [ bƏdin] – богат, благодатен; rich, rich land

бъркъ [ bƏrk ] – мустак; mustache

варна [ varna ] – красив; beautiful

варъ [ var ] – могъщ; mighty

вахтъ [ vaht ] – време, караул; time, caraul

верени [ vereni ] – дракон; drago

верченизъ [ vercheniz ] – предградие; suburb

вестра [ vestra ] – презвитер; presviter

вечемъ [ vechem ] – пети; the fifth

вечъ [  vech ] – пет;five

вешъ [ vesh ] – месец; month

вискяръ [ viskyar ] – хълм; hill

вихтунъ [ vihtun ] -  отстрани, изхвърли; eliminate

вихъ [ vih ] – праведен; пиоус

галатъ [ galat ] – хълм; hill

гиле [  gile ] – гърне, погребална амфора; pot, burrial pot

гуръ  [ gur ] – племе, род; tribe, clan

дала [ dala ] – златка; weasel

даръ [ dar ] – река; river

дван [ dvan ] – заек; rabbit

девемъ [ devem ] – девети; the ninth

девентъ [ devent ] – девет; nine

дзе [ dze ] – място; place

диломъ [ dilom ] – змия; snake

дилъ [ dil ] – сърце; heart

дохсъ [ dohs ] – свиня; swine

дугетъ [ duget ] – дари; gift

еалхъ [ ealh ] – слуга, роб; servant, slave

европии [ evropii ] – господар; ruler, souvereign

елемъ [ elem ] – десети; the tenth

елъ [ el ] – десет; ten

епо [ epo ] – вълк; wolf

есемъ [ esem ] – осми; the eighth

естекъ [ estek ] – осемдесет; eighty

естрогинъ [ estrogin ] – плетен; wickerd

есъ [ es ] – осем; eight

етхъ [ eth ] – куче; dog

жоапанъ [ zhopan ] – управител на област, жупан, княз; governor, king

зера [ zera ] – област; district

зери [ zeri ] – наблюдавам; observe, watch over

зидьчи [ zidchi: ] – строител; builder

зне [ zne ] – затворен, прикътан;closed

имникъ [ imnik ] – главен надзирател на дворцовите конюшни; major supervisor of the palace stables

итзиги [ itzigi ] – свещен; holy

ичиргу [ ichirgu ] – стрелец; sniper

ичиргу боилъ [ ichirgu boil ] – външен министър, военоначалник на дясната част на войската; a minister of foreigner works, a commander of the right side of the army

кабъчии [ kabchii ] – съветник; counceller

кавханъ [ kavhan ] – съвладетел, военоначалник на лявата част на армията; co-king, major of the left side of the army

казна [ kazna ] – хазна; treasure

казначии [ kaznachii ] – ковчежник; treasurer

канакъ [ kanak ] – сметана; cream

канартикинъ [ kanartikin ] – престолонаследник; crown prince

капа [ kapa ] – шапка; hat

капъ [ kap ] – икона, образ; icon, image

катъ [ kat ] – град; town

кишинъ [ kishin ] – селище; settlement

коба [ koba ] – железен лемеж; iron plough

колобъръ [ kolobƏ ] – водач, жрец; leader, priest

корабъчии [ korabchii ] – моряк; sailer, mariner

кортъ [ kort ] – извор; spring

кортъ [ kort ] – пчела; bee

кравъчи [ kravchii ] – трапезник;

крагуй [ kraguy ] – сокол; falcon

кръчии/кърчии [ krƏchii ] – рудар; oreman

кукумий [ kukumiy ] – вид домашен съд; a kind of home vessel

куртъ [ kurt ] – вълк; wolf

кутугеръ [ kutuger ] – знахар; witch doctor

кюпе [ kyupe ] – ризница; mail

лавъ [ lav ] – восък за печати; wax for stamps

лачинъ  [ lachin ] – сокол; falcon

лилякъ [ lilyak ] – щъркел; stork

лоръ [ lor ] – пояс; belt

луръ [ lur ] – част от облеклото на цар Симеон; part of the clothing of the king the Simeon I

меленъ [ melen ] – сладък; sweet

миджъ [ midj ] – черен; black

микре [ mikre ] – блато; marsh

мурава [ murava ] – тиха спокойна река; still river

не  [ ne ] – добър; good

нукратъ [  nukrat ] – сребро; silver

олгу [ olgu ] – мярка; measure

олхъ [ olh ] – оставям в мир; R.I.P.

орша [ orsha ] – стража, караул; guard

осохъ [ osoh ] – печалба; profit

паръ [ par ] – висок; high

печъ/бечъ [ pech ] – вит, виещ се; hover, ramble

пешта [ peshta ] – склонът, хълмът; the hill

пиле [ pile ] – старши; major

плана [ plana ] – плосък, заравнен; plane

плъскъ [ plƏsk ] център, среда; middle, centre

пръмочъ [ prƏmoch ] – пръв човек; the first man

радъ  [ rad ] – измести, отстрани; eliminate, replace

рашнекьа [ rashinekha ] – светлина; light

самъчи [ samchi: ] – счетоводител; accountant

санъ [ san ] – цифра, сан, чин; figure, digit, rank

сарактъ [ sarakt ] – път; way, road, path

сахраджъ [ sahradj ] – съд с определен обем; vessel with a capacity

сварло [ svarlo ] – врабче; sparrow

седемъ [ sedem ] – седми; seventh

седъ [ sed ] -  седем; seven

сокачии [ sokachii ] – готвач; cook

соморъ [ somor ] – мишка; mouse

сремъ [ srem ] – гумно; altar

субигъ [ subig ] – велик; great

субъ [ sub ] – звезда; star

суджувъ [ sudjuv ] – медовина; mead

сурвъ [ surv ] – светъл, чист; light, pure

суръ [ sur ] – бял; white

таджъ [ tadj ] – корона; crown

таиси [ taisi ] – от името на; on behalf of

талники [ talniki ] – заложници; hostages

тамбар [ tambar ] – гибел; fall, collapse

тарканъ [ tarkan ] – съдия; judge

тахталъ [ tahtol ] – горски гълъб;  dove

твиремъ [ tvirem ] – четвърти; the fourth

те [ te ] – теб; you

теку [ teku ] – кон; horse

телмачъ [ telmach ] – преводач; транслатор

тепъчи [ tepchi: ] – достоен; worthy

тесъ [ tes ] – чаша; cup

тила [ tila ] – остър железен кол; sharp iron stake

тозъ [ toz ] – сит; satisfied

тонгазъ [ tongaz ] – сокол; falcon

тортуна [ tortuna ] – указание за запаси; indication for reserves

тохолъ [ tohol ] – син; son

тохъ [ toh ] – кокошка; hen

ту [ tu ] – две; two

тулши [ tulshi ] – шлем; helm

тумба [ tumba] – хълм;  hill

тунъ [ tun ] – корен, род; descent

турнеса [ turnesa ] – пари; money

турта [ turta ] – солница; salt-mine

тутомъ [ tutom ] – втори; the second

тутра [ tutra ] -  стръмнина; steep

търно [ tƏrno ] – кулата; товер

уарганъ [ wargan ] – храм; temple

уранъ [ uran ] – бързина; speed

хавра [ havra ] – пущинак; desert

хаданкъ [ hadank ] – вид дърво; a sort of tree

хайванъ [ hayvan ] – мъжкар; man

халанджъ [ halandj ] – бреза; birch

халджа [ haldja ] – езеро, залив, вир; lake, bay,pool

харцма  [ harcma ] – крещя; scream

харъ [ har ] – планина; mount

хелувъ [ heluv ] – петел; cock, rooster

хлобринъ [ hlobrin ] – навес, защитна амуниция; shelter, protectional weapon

хумши [ humshi ] – излят от метал; casted by metal

хунолъ [ hunol ] – праведен, свещен; pious, righteous, sacred

хънсъ [ hƏns ] – крадец; thief

хьше [ hƏshe ] – по-добре; better

цибро [ tsibro ] – свеж; fresh

цуцулей  [ tsutsuley ] – пиле; chicken, bird

чаргу [ chargu ] -  водя преговори, разменни стоки; negotiate, barter

черке  [ cherke ] – птица; bird

чертогъ [ chertog ] – дворец; palace

чиготъ [ chigot ] – мечоносец; swordkeeper

чика [ chika ] – граница; boundary, frontier

чикъ [ chik ] – бягай; run

читемъ [ chitem ] – трети; the third (month)

читко [ chitko ] – укрепление; fortification

читъ [ chit ] -  три;three

чонъ [ chon ] – скъп, мил; dear

чувенъчи [ chuvenchii ] – железар; smith

чъвенъ [ chuven ] – желязо; iron

шабла [ shabla ] – залив; bay, golf

шегоръ [ shegor ] – бик, вол; bull

шехтемъ [ shehtem ] – шести; the sixth (month)

шехтъ [ sheht ] – шест; six

шилке  [ shilke ] – скала; rock

Шомегъ [ Shomeg ] – Балатон; Balaton lake

шурмочъ [ shurmoch ] – герой; hero

шъси [ shƏsi ] – уклей; gum

югуръ  [ yugur ] – велик; great

 

 

 

2.     думи, намиращи се още в употреба

 

азъ

ако

ами

антерия

аьпъ

бай

бамбало

 буца кал

банко

бате

батко

баща

белегъ

белтъкъ

беневрекъ

бентъ

бера

биле

билка

бирникъ

бисеръ

бича

благатки добри

благуна

сладка круша

благунъ

явор

бланавъ

безвкусен

блъскамъ

бодка

малка монета

божуръ

бора

борика

ботушъ

брайно

брале

брантия

брашно

бръмбаръ

бръстъ

брътвежъ

брътвя

бръшлянъ

буба

буба страшилище

буза

буканки

букаръ

булгуръ

булка

бумбакъ

бумбаръ

бунакъ

бунище

бунъ корен

буре

бурения

буренъ

буренъ

бурки

бусеница

бухалъ

буча

бучинишъ

бъбрек

бъдне вид гърне

бъзъ

бърдуче

бъркамъ

бъхта

бъхтя се

бъхъ

вада

вадя

вапцвамъ

вардунка

варе

ватра огън

вахта

вежда

вейка

верига

вертепъ

вече

вещеръ

вещиса

викъ

вира товар

вирея

врява

вурдалакъ

въгарецъ

въдъкъ

пръв сноп

въже

въздечъ

вървя

върколакъ

въртопъ

вършея

вътъкъ

гаванка

гаванка

гаго

гаджалъ

гайда

галатски

гале биволче

гафъ

гацани играя

гащи

гащникъ

гега

гега

генгерлици

герде

герделъ

геренида

геризонъ вадата

герка

гетри

гижа

гиздавъ

гиздосия

гизмодулъ

гиржа изглаждам

глечъ

глиганъ

глоба

говедо

голопаръ

гончи

пратеник

гопталъ юмрук

гора

гора(планина)

градина

грапавъ

грездей

гръцмулъ

гугла

гугутка

гугутка

гудя

гузенъ

гузень

гуня наметало

гурво

гургулица

гурелъ

гурида

гутеръ лалугер

гуца

гуце

гуша

гущеръ

гъделъ

гъмза

гътвамъ

гьа

гьоа като че

гюбре тор

дада кака

дама

дамле кошия

дамле

дебна

деверъ

деволъ

висока ограда

деде

делва

денкъ

джамалъ

джамаче

джангалозъ

джанта

джапамъ

джаранъ

джаскамъ

джегалка

джезве

джелю

джидж вид овчарско ведро

джидженъ

красив

джоджен

 

джонка

човка

джопъ

голяма тояга

джорнемъ

джуга

джудже

джука

джура

писклив

дзавана

дзваръ

събърям на земята

дзевгаръ

чифт волове

дзифтъ

доба

дойка

доста

дотка

по-малка сестра

драсъ

дълъг

дребнавъ

дреха

друнбой

дръстя

дуда черница

дудула

дуло

дъвче

дънеръ

дъртъ

дюля

елмаз

ене ето

ерча се

жага

трион

жегълъ яремник

желва

костенурка

жерка

воденица

жизлакъ

жими

мой

жмулю

слаб, немощен

загария

залъкъ

заманъ

заранъ

зарзала

захарлаченъ

болен

захире

захласъ

захутъ

тоалетна

зейре / зехре

жито

зенгия

стреме

зеръ много

зидъ

зима далак

зобъ

зурла

зъберъ

зъзна

зъмъ

зънза

зървамъ

илига десетица

иху

ия зълва

йороклица

йоси

каба

кавалъ

казакъ шейна

кай

кака

калемъ

с черни очи

калина

зълва

калтарма

повод

калугеръ

калушаръ

каматенъ

камшикъ

канара

каня

капа

капичвам се

капъ

специален обреден хляб

каракачанъ

карамъ

карамъ се

каруца

катана голям

като

катунъ

катурвамъ

катъ

стан, лагер,бивак

кацамъ

качамакъ

качаунка

син минзухар

качулатъ

качулка

кебе ризница

кекерица

келепошъ

кенаръ

кепче

кепъ чук

кешки

килвамъ се

кинжалъ

кирпичъ

ключъ

ковладя

ковчегъ

кодъ с, при

козунакъ

кокалъ

кокиче

кокичка

коко яйце

колиба

коматъ

комрогъ

конопъ

контошъ

контошъ

копнежъ

копнея

коприна

копукъ

глупав човек

копче

коравъ

коремъ

кория

кормчия

косеръ

котига

котура

кофти

кочина

кочъ

кошара

кошеръ

кошъ

кракъ

краса змия

краста

краставъ

крача

крачка

креж

кринъ

кука

кукеръ

куку крия се

кукужелъ слаб

кукурякъ

кула

жълт кон

кума

иди върви

кумиръ

кунка

ръка

куркой

кутре

куцовласи

куче

кучия каруца

кушина сноп

кушия

къдравъ

къкря

кълцамъ

кънига

кънигачии

къркамъ

кърлежъ

кърпа

кърпачъ

къртя

кърша

късамъ

късъ

кътамъ

кътъ

къшла

къща

кютамъ

лавра

лайка

лале

голям девер

лалугеръ

ламтя

лапа

ласо

ластунъ

лафъ

лафя

леле

леля

летва

летни завали

леха

лешникъ

лешъ

леща

лилавъ

литакъ

личи

лобно

лозинка

ломотя

лостъ

лошъ

лумкамъ

лунгуръ

лъхъ

льохманъ

льохъ-льохъ

люлякъ

магаре

маджунъ

мазаре

майка

макаръ

мале

мамалига

манкира

мараня

мартакъ

маса

масуръ

мацамъ

мачкамъ

мегданъ

мера

мера

месалъ

механа

мешина

миаци

мигаръ

мигла

мие оня

мижа

мижи мижай

милина

мингушки

минзухаръ

миникъ

първи конегледач

мирисъ

мириша

мица черен кон

млинъ баница

мляскамъ

мокани

мома

момиче

момче

момъкъ

моравъ

моръ

мотовила

мудно

мунти зле

мура

мургавъ

мустакъ

муся се

мухи пчела

муцуна лице

мушия

мушкамъ

мушкато

мъжъ

мъй-мъй

мъникъ

мънънка заповядай

мърваци

мързеливъ

мърла

мърхуля

мърцина

мърша

мършавъ

мъска

катър

мюздже

награда за добра вест

на рокъ

налъ

подкова

нана

майка

нане

джоджен

нега сън

нека

нена

ненки

ненчо

нерезъ

нефеленъ болен

ницъ

нишанъ

нуга халва

обаче

обаяние

обеци

обичъ

окъ

олеле

омакъ

млад кон

оманъ

омраза

онче шило

опай

опашка

опъ острие

охлювъ

охолъ

охра

ошавъ

пазя

пайвантъ

пакъ

паламарка

палапурта

паласка

палатъ

палешникъ

пандизъ

пандишпанъ

панта

папунякъ

папуръ

паракенде

партакеши

паспалъ

паста

пастря

пазя, пестя

пасъ

патаранъ

патерица

патка

патканъ плъх

патравъ кривоног

патъ креват

патя

паунъ

пафта

пахаръ

гърне

пашкулъ

пезюлъ

пелерина

пелтепендари

пенджеръ прозорец

пеперуда

пердаша

перустия

страдание

перушанъ

перчемъ

пестилъ

петало

печатъ

пешкиръ

пешъ

пилига

пинкамъ се

мъча се

пинтия

пиринчъ

бронз

писе

писе

пита

пишлеме

пишманъ

пищялка

плещя

плоча камък

побирчи

попържамъ

поркамъ

постули

постя

потка

потопъ

потури

пошъ

пощя

пража

празъ

пранги

пращамъ

президъ

презло

преспа

прилепъ

прустъ

пръскамъ

пръцкамъ

пряпорецъ

псувамъ

пужавъ

пукамъ се

пуканки

пуле магаренце

пуля се

пунгия

пуша

пущъ

пъдаръ

пъдаръ

пъдпъдъкъ

пъпешъ

пъпка

пъпля

пъргавъ

пържа

пърля

пърхамъ

пътъ

пъхамъ

пъча

рабошъ

раванъ

раванъ

разакия

рака

ракла

рапанъ

рача приемам

рачелъ

резе

ренде

ресни

риганъ

ридъ

ридъ

ринци

ритамъ

рокамъ смятам

рокъ

сметка, година

руменъ

ручамъ

храня се

ручокъ

закуска

ръся

рътъ

рътя

ръфамъ

ръфамъ

сабя

саде само

сакамъ

салъ само

само

санъ

сапъ

сая подслон

сая горна дреха

свила

свирка

свиря

сгуръ

сега

сецвамъ

синигеръ

синуръ

сирище

сиромахъ

сирявъ мръсен

ситенъ

скатъ

скринъ

скутъ

слана

смокъ

сой род, потекло

сокай

сокая

сопа

сохерия

стока имане

стомана

стомна

стопанъ

стрина

струга

тесен проход кошарата

стряха

студъ

стърга

стъргало

суври

сувря

почитам,уважавам

сукманъ

сурва

сурвам се

суроватка

суча

съндъкъ

съсълъ

сянка

тази

така

тантурестъ

дебел

тарга

тарунъ

красив, опънат

тате

татко

тача корона

тегарчукъ

теменуга

тепамъ

тере бродерия

тиганъ

тинтява

тичамъ

тлака

току

топъ(ка)

торъ

тояга

трахана кисело мляко

трепя

трина

прясно сено

тръгвамъ

тръсъ

тръшкамъ

тугина чужбина

тупамъ

тънъкъ

тъпанъ

търла

търпошъ

търтя

търча

тътне

угичъ

овен водач на стадо

угоенъ

улулица

ура

урбулешката

стремително

урва

урвамъ се

стремя се

уровъ

фураж

уруки

усерица

фарфалакъ пумпал

фарфара

фистанъ

горно женско елече

фтищи

фудулъ

мил

фукамъ се

фъстъкъ

фъшкии

хабя

хакамъ

хала

хала

халище

халище

халка

халосвамъ

халостъ

халтавъ

халъ

хапка

хапче

хапя

хапя

харавъ

стар

хашево пристройка

хвърлям се

хвърча

хлъзгавъ

хлъзгам се

хоратя

говоря

хоро

хралупа

храна

храня се

хрелавъ бърз

хрема

хремавъ

хриле

хубавъ

хумба

яма за зърно

хърба

хъшъ

цаня наемам

цапардосвамъ

цепя

церъ

дъб

церя

цигулка

цикламъ

цинцари овчари

цоцла

цуйка ракия

цукало

цукни си

цървулъ

цяръ

чавка

чавка

чамавъ болен

чана

чанта

чанъ

чапа

мотика

чарда

стадо говеда

чаркъ

колело

чеверме

чекаръ ограда

чекръкъ

чембасъ

чемберъ греди

чемерика

чени коняр

чепка

червенъ

черво

чиликъ

чимширъ

чина

чинъ

чипакъ

горна част на дреха

чипъ

читавъ

чичана

чичо

чишкамъ

човъркамъ

чоле момченце

чомага

чомага тояга

чомпе

чопля

чопъ

чорлавъ

чорчукъ крив

чубрица

чувамъ отглеждам

чувенъ

чука

чуканъ

чукъ

чухалъ

чучна клякам

чучулига

чучуръ

чушка

чушъ

шавамъ

шаранъ

шарка

шарка

шатъръ

шаякъ

шеваръ

шейна

шепа длан

шетамъ

шибамъ

шибилка

шибучка

шиле

шина

шиндренъ

шипка

шира

шмекеръ

шолъ

шольо

шопаръ

шубе

шугавъ проскубан

шудравъ

шуле

шума

шунда

заешка устна

шурей

шуртя

шутъ

безрог

ще

щерна

чучурна чешма

щиръ

щракамъ

щуравъ

ъгълъ

юго

хомот

янъ

страничен ремък на конска сбруя

яхъръ

обор

 

 

 

 

Транскрипция на българските звукове

 

а [ a ]

б [ b ]

в [ v ]

г [ g ]

д [ d ]

е [ e ]

ж [ ƺ/ zh ]

з [ z ]

и [ i ]

й [ j ]

к [ k ]

л [ l ]

м [ m ]

н [ n ]

о [ o ]

п [ p ]

р [ r ]

с [ s ]

т [ t ]

у [ u ]

ф [ f ]

х [ h ]

ц [ ts ]

ч [ tsh ]

ш [ sh ]

щ [ sht ]

ъ [ Ə ] *

ь [ Ə ] *

ю [ ju ]

я [ ja ]

¿ [ en ] **

º [ ea ]

 

*   тези букви в края на думите не се четат / these letters at the end of the words don’t read

**  тази буква се произнася носово / this letter is nasal

Используются технологии uCoz