1.RES GESTAE

Мадарски надписи

Надпис 1

 

Ia Ib

 

a      ... IAS...

       ....IN ecin

       .................

       C.............ES

        .....................

        .....................

        .....................

        .....................

b       ...o Ious-

        [tinia]vo-

        s o basil-

        [e]us `G IGO

        S pant-

         [a] epicirisen

 

Ic

 

..ISIRNUI......

......................

UN.................

O....................

N is tous Boulgarous OG

..................IOIGIEIIBA......RIAN..

LERIN ke is ton Terbel-

in apilqe[n]. ton rinoko-

pimenon ton [b]asilean

ouk epistesan u qin m-

ou is Qesa[lo]nikin ke i[s

t]a[s] Kisinas [apil]qan. o L

.......[a]utou ena L............

d[ia pa]kta o Terbelis o arco[n]

t[on b]asilean ed[oken].....

...........TO `e cilia[das]..............

...............[o basileu-]

s met, em[e k]ala [en]hkis[e]n.

 

Id

 

LAN

............

A..........

 

III

............L..........

.........UT.........E

............O.............

.............[e]trafin.

..............UBINI . OS . L

............elu[s]an ke ek q[e]oy

o Om[ou]rtag arcon

apes[t]hlen ton

OHLGCO . boi(qh)so[n] me

...............v........................

 

II

a                                       b

.............................S........................

.............................SATO.................

..................................CIRISEN................

......................cris[a] . IH edok(en) ISA.....

.................c]rusa o arc[on] , E................

............................................SATEC....N srathote[s]..............

......[e]nos arcon HG...[tous] Grekous EKI..........................

..........RA sou h th edid[ouk kate]tos eboiqises m[e]........................kat

etos didoumen ke [is ton a]rcont[an o ba]sileu[s apestilen ..............ke ton Kroum-

esin ton arconta[n par]ekalese[n] ........OISONME.....................o arcon SL..................[diane-]

mon ta crusa ...................IA..RA........STOME ................hrcisan O ...................................

RIA edok(en) ek tou ...........................SM....................[e]carisen o Kroumesis [o] a[r]c[on] A...

..........O ................................................PLI.................ELIMEN.....................

touti h limni OT .............................KR..............................ARA...epuses O ................IOB.[a-]

rcon..........................IU.......................R..................................................[tas sunqh-]

kas elusan l .........................POLE..................................RENI tote SG............................

EO...................................................[o]noma..................................................................

LUI............O............NI..................................KR........................................

 

Превод

 

Ic

 

....на българите ......и дошъл при Тервел. На носоотрязания император не повярваха моите чичовци в Солунско и си отидоха в кисиниите си (селищата си).............негов един ............чрез договор вождът Тервел даде на императора ..........5 хиляди .........императорът заедно с вене победи добре.

 

II a и b

 

......жълтици той даде ....жълтици вождът .........вождът ..........гърците ........каквото ти давах всяка година, ще ти давам, понеже ми помогна .....всяка година ще ти даваме и при вожда императорът изпрати ....и помоли вожда Крумесис .......вождът .........като разпределяше жълтиците ..........започнаха .......даде от ...вождът Крумесис подари .......това езеро ......ти направи ......вождът развалиха договорите ......война.....тогава ......име.......

 

III

 

.....беше отхранен .....развалиха и от бога Омуртаг вождът ......изпрати.......помогни ми........

 

 

Хамбарлийски надпис

Надпис 2

 

……..[a]-

rcon S BHNHO.

ZLHXNHSLHNOPA

..NR ....L. TS autou

[k]e o adelfos au-

[t]ou ouk elhqar-

[g]hsen auton ke exhl-

[q]en ke edoke[n]

auton o Qeo-

s ke top[ou]s k[e]

kasastra er-

hmosen [t]ade

<SE> thn Serdh-

khn, thn[n] Debelton, thn Konsta-

nthan, thn (Bers)hni-

kian, Adrhan[ou]-

polhn. Touta

etuma[n]ta

kastra [e]labe-

n. ta de lupa k[as-]

tra edoken o Qe[o]s

fobon ke efigan k-

e o ka[t]ou topos (ouk) l-

hqarghsen ton to-

pon touton, <t>opoue[x]h-

lqe(n me) ton olon laon ke

ek(a)y(en ta) corha  hmo<n>a[u-]

to(s) o geron o basileu[s]

o foraklos [k]e ephren

ola ke tous orkous e-

lhsmonhsen ke ex-

[h]lqen eph (auton o arcon) <o a>

o Kro[u]mos pros [t]o pol(emhse)

...HLE .. E....... VOOAGES

ONE ...ke aphlqen hna

.......S erhm(o)sa thn

.......................................

.

 Превод

 

.... и брат му не го забрави и излезе и бог му даде и той опустоши следните места и крепости: Сердика, Дебелт, Константия, Версиникия, Адрианопол. Тези силни крепости той превзе. А на останалите крепости бог даде страх и те ги напуснаха и те избягаха в долната страна, той не забрави тази страна, откъдето беше излязъл с цялата си войска и беше изгорил нашите земи сам старикът император, плешивият, и завзел беше всичкое и беше забравил клетвите, и навлезе срещу него владетелят Крум, за да воюва ... и отиде за да. ... опустоших...

 

Силистренски надпис

Надпис 3

 

a)

---------------

a)      kakinos nikon ap[ilqeni]

tous Grikous is Mark[elan ------os]

gruf. k(e) isilqen o Nikif[oros] ----

h Greku. k(e) palin esoreu[qisan ---Gr-]

ekous o q(eo)s epuisen ton---

hkos  o q(eo)s epuisen k(e) to[n] ---

k[e] ipintisan auton i Gr[eku] ----

polin k(e) estaqhn is ti[n ----i]---

lqen is Adrianopolin k(e) E ----

AS k(e) tous polemarcas -------

--------

b)

--------UMSIONS ------------

S tvn fosatwn autou ! ------en-

ikis(e)n o Kroumos k(e) apil[qen ------epui-

s]en [q]esian is tin qa[lasan ] -------

...R ........S--------

 

c)

 

----[to]n adel[fon] ------

----k(e) apeqan[en ------

----o ba]sileus o I ------

----------SU----------

 

Превод

 

.......ионзи , побеждавайки отиде ... гърците в Маркели ...(като) грифон. Излезе Никифор ... от неговия д а не се съберат ... гърците и отново се събраха ... бог направи ....-ят бог направи и ... и го срещнаха гърците ... град и се спря в  ... отиде в Адрианопол и ... и военоначалниците...

.... неговите войски ....победи Крум и отиде ... направи жертвоприношение на морето ...

....брата ... и умря .... императорът ...

 

надпис 4 по В.Бешевлиев

 

------ WN Lewn -------

-------(ke) ezoumen t[ote ----]

[-----Le]wn onoma E------

[-----ton] Leonta ton ------

-----mou ina afh m[ou-----]

-------ISASMA----------

 

Надпис 5

 

......NOS a[pil]qen

......OS . tous anqropous

......AS is ... opissw

......t]auta kastra o au-

[tos ------el]aben.

 

Превод

 

...отиде ... хората .... назад ... тези крепости същият превзе.

 

Надпис 6

 

[Kana subhg]h

omou[rtag o ek Qeou] ar-

con o [.....]ht-

o WD [... ke epuhs]en

qua[han hs ton qeo]n Taggran .......HS h-

tzhrg[ou kolobros ...] GCU

TUG .........RH e-

pi ......... RUSE

k(e) .........................ABA

............................NKA

............................NEN

 

Превод

 

Кана субиги Омуртаг от бога владетел. ....беше ...и направи жертвоприношени на бога Тангра ... ичиргу

 

Надпис 7

 

а)

 

-----KALI

-----ALIA et(H)

--A Bogian-

----arcont-

a ---------

b)

C-------

BA------

HSE------

SDIA------

KA-------

 

Надпис 8

 

-------

....ISIAD....

..KAUCANOS

....TAGMA

--------

 

Надпис 9

 

--------

---tou wniou ---

--bagatour K---

-----POD-----

 

Надпис 10

 

-----BAGA----

---SICAZ-----

----AL------

 

Надпис 11

 

--------

------OLS

-------UIRCI

 

Надпис 12

 

-----------

----ETUKLI-----

------`WN hto EM----

-------ke edoka a[uton]----

------IAPLIRI -------

-------LHL ------

--------------------

 

 

Надпис 13

 

(kana subigi Malamir)

[o ek qe]ou arc(on) o Kroumos o papos mou meta h-

mas ibren ta (er)ga touta ke o pathr mou o a[rcon Omourtag]

irinhn let(on) puisas ke kala ezis(en) meta tous Gr[ikous]

ke ton arce(on) kala ezoun ke u Griku erhmosa(n) ta [coria hmon

ke o arcon] o Malamir met(a)  t(on) kaucanon Isboul(on) epar[con]

meta la(on) ilq(en) is tous Grikous ke tou Probatou to kas[tron]

ke tou Bour(dizou) to kastr(on) ke ta coria ton Grik(on) e[r-

hmosen] ke apas(an)fum(hn) epuis(en) ke ilq(en) is Filipopol[in

ke u Griku e]fuga(n) ke tote o kaucan(os) Isboul(os) suntucia(n) epu-

[isen m]eta to(n) arc(on)ta to(n) uperfum(on) pros tous Fili(popolitas).

 

Превод

 

Кана субиги Маламир от бога архонт: дядо ми Крум намери с нас тези произведения. Баща ми Омуртаг архонтът, като сключи 30-годишен мир, добре живя с гърците и отначало и аз добре живеех, но гърците опустошиха нашите земи и архонтът Маламир, който управляваше заедно с кавхан Ишбул, отиде с войска срещу гърците и опустоши крепостта Проват и крепостта Бурдизон и земите на гърците и придоби всякаква слава и дойде в Филипопол и гърците избягаха и тогава кавхан Ишбул  заедно с преславния архонт направи среща с филипополийците.

 

Надпис 14

 

[To]n polvn Bou(l)ga-

ron [o] ek qeou arcon o P-

ersianos apestilen

I[s]boulon ton kaucanon dosas auton fosa-

ta k(e) ton htzirgou boil-

an k(e) ton kana boila kolobron k(e) o kaucanos

epi tous Smoleanous o-

------------------------------

------------------------------

... NE ---------------------------

------------------------------

---------------------------------

-------------------------------

-----------------------------CO

-------------------------MHN

---------------------------IEU

--------------------AGAQ-----

-------------------------------

----------------------------

--------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

-----------------------------------

TOS --------------------------------

EP--------------------------------

AUTO ----------------------------

------------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------------

---------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------------

------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------------

-----------------------------------------

n. H [ths] thn alhqhnan g-

ureuh, o q(eos) qeori.k(e), h ths y-

eudete, o q(eos) qeori. Tous

Cristhanous oi boulgari-

s pola agaqa epuisa[n]

k(e) oi Cristhanoi elhsmon-

hsan, alla o q(eo)s qeori.

 

Превод

 

Персиан, от бога архонт на многото българи, изпрати Ишбул, кавхана, като му даде войски и ичиргу боила и кана колобъра. И кавханът към смоляните ... Който търси истината, бог вижда и който лъже бог вижда. На христианите българите направиха много добрини и християните забравиха, но бог вижда.

 

Надпис 15

 

[+ Ebaptisqh o ek q(eo)u arcvn Boulg]arias

Borhs o meto-

tomasqeis

Micahl sun

tv ek q(eo)u de-

domenw au-

tv eqnei e-

tous stod

 

Превод

 

Покръсти се от бога архонтът на България Борис, преименуваният Михаил заедно с аденият му от бога народ в лето 6374.

 

Триумфални надписи

 

Надпис 16

 

+ Polemos

ths Seros

 

Превод

Битка при Сяр

 

Надпис 17

 

+P]olemos

t]hs Tou[tzas

 

Превод

Битка при Тича

 

Надпис 18

 

[+ Polemos]

[ths Bers]iniki-

[as]

 

Превод

Битка при Версиникия

 

Надпис 19

[+Pol]em[os]

 

Надпис 20

 

+ Kastron

Bourdizon

Превод

Крепост Бурдизон

 

Надпис 21

 

+ Kastron

Didumotu-

cou

 

Превод

Крепост Димотика

 

Надпис 22

 

+ Kastron

Redestou

 

Превод

Крепост Родосто

 

Надпис 23

 

+ Kastron

Qeodoroupolews

Превод

Крепост Теодоропулос

 

Надпис 24

 

+ Kastron

Qeodospolews

Превод

Крепост Теодосиполис

 

Надпис 25

 

+ Kast[ron

Gariala]s

Превод

Крепост Гариала

 

Надпис 26

 

+ Kastr[on

Arkadi]opolews

Превод

Крепост Аркадиопол

 

Надпис 27

 

[+ Kastron]

Buzuis

Превод

Крепост Виза

 

Надпис 28

+ Ka[stron

Swzopo[lews

Превод

Крепост Созопол

 

Надпис 29

 

[+ Kastron ]

Mesu[mbrias

Превод

Крепост Месемврия

 

Надпис 30

 

[+ Kastron

Boukel[ou

Превод

Крепост Букелон

 

Надпис 31

 

[+ Kastron ]

[Skoutariou]

Превод

Крепост Скутарион

 

Надпис 32

 

+ Kastron

 

Надпис 33

 

+ K[astro]n

..............N

 

Надпис 34

 

+ K[astron

A-----N

 

Надпис 35

 

+ K[astron]

 

Надпис 36

 

[+ Kast]ron

 

Надпис 37

 

[+ Kastr]on

----oudiou

 

Надпис 38

 

[+ Kas]tr[on

--- iou

 

Надпис 39

 

----UDR--

 

Надпис 40

 

AS

KIS

 

 

 

Мирни договори

 

 

Надпис 41

 

----------------------- POL -------------------

[a]ngelia ......................e.......................ke apes[tilen] --------

NIROTOS i[rinin epuisa]nto l et(on). to a ton [sumfoniqenton

i]a kefaleon [estin peri] tis enorias  hna esti[n apo Debe-

lt]tou ke epi Po[tamoukast]elin ke meson ton b A[brolebon ke is

t]a pola gefu[ria ke me]son Balzhnas ke Agaq[onikhs ke is Leuk-

i]n ke is Konstantian ke is Makrin libada[n ke is Ebron ke is

E]mon oros. eos eki gegonen i oroqesia. [b kefaleon peri to-]

n Sklabon ton onton upo t[o]n b[asilean hna diaminousin outos,

os efqastisan, ote egeneton o p[olemos. g kefaleon peri ton l-]

upon Sklabon ton mi upokimenon [is ton basilean is to par-]

alion meros epistreusi autous h[s ta coria. d kefaleon per-]

i ton egmaloton Cristianon ke kr[atiqenton -----peri]

cou laou yucin anti yucis. boup(a)lia b  d[osi peri de tou pto-]

i]qenton esoqen ton kastron, ean exa[...........tas ko-]

mas. ean apofugi strathgos ---------------------------

-----------------------------------------------------

 

Превод

....съобщение.....изпратиха ....сключиха мир за 30 години. Първата от уговорените 11 глави се отнася до територията. Тя трябва да бъде от Девелт до Перамокастел и между двата бряга на Авролева, и до многото мостчета, и между Валзина и Агатоники, и до Хеброс, и до Константия, и до Макри ливада, и до Хеброс, и до планината Хемус. До там стана определянето на границата. Втора глава за славяните, които са под императора:те трябва да останат така, както бяха заварени, когато стана войната. Трета глава за останалите славяни, които не са подчинени на императора в крайбрежната област: той ще ги върне в селищата им. Четвърта глава за пленените християни и за заловените ..., а за турмарсите, спатариите и комитите: ще даде ..., а за бедните войници душа срещу душа. За заловените извън крепостите ще даде два (или две хиляди) бивола, ако ... селата. ако е избягал стратег ----

 

Надпис 42

 

.... NR ----------------------------

BROL-------------------------------

IK [ .......i]s ton ----------------------

staqer[as apo ] n komo[n .......................meson ton Rom-]

eon (ke)Boulgaron b (ke0fale[on peri ton Sklabon ton onton upo ton basi-]

[le]a (ke) upo ton arcont6[an is --------------------

i]na  diaminousin outos. p[eri de Sklabon ton mi upokinemon

is] ton basilea mi T ------------------------------

I: OTIU -------------------------------------

Надпис 43

------------------AUTO

------------------TONB

------------------N autou A

ean o basileus exelqi leismon-

on tous orkois ------ in]a  o Q(eo)s apod-

osi auton ----]S o Tzukos ke

---------------SAS o adel-

fos autou -----]to onoma e-

stin -------o] de crono-

s ito apo tin parousi]an aliqinou Q(eou)

wb , apo ktiseos kosm]ou stkh. epu-

isanto tin irinin ke] omossin ta

ola ta anagrafent]a en t(ous) carta-

s tous] parali]lous.

 

Надпис 44

----------------

--------EINETI -----

-boul]garwn ean-----

 

Надпис 45

a)

------LO----

-----to]iper]i

---TOU-------

 

b)

------S----

----ON----

----IA-----

c)

-------NB ----------

d)

--------AU----------

-----------ARI---------

e)

---------R-------------

------------HL--------

----------AT----------

Надпис 46

а)

Etou[s a]po kt(iews) k(osmou) zuib, in(diktiwno0 z

oros Rwmaiwn k(ai) Boulgar(w)

epi Sumewn ek q(eo)u arc(ontos) Boulgaro(wn)

epi Qeodwrou olgou trakanou

epi Dristrou komitou.

b)

[oro] S RWM{aiw]N KAI BURGAR[wn]

......................QU ...................BOU..............

...........................................GOUTRAKANOU

......................................................KOMITOU

Превод

Лето 6412 от създаването на света, индиктион 7, граница на ромеи и българи при Симеон, архонт от бога на българите, при Теодор олгу таркана и при Дръстър комита.

Военни надписи

а) заповеди

Надпис 47

....D.......................

IDANEC..I.

TONA.....LE.....

TON KAYC.......

ON hna I.................

AONITOS.......

RHA.N...TON.....

.....TO.....N epohsa

ton adelfon mou k-

e o strathgos o Leon

hna hn upokato aut-

ou. Apo Berohn ke

D........ODUKATUS D-

oultrouhnous essthn

protos o toukos o h[z-]

ourgou boulha d[ha]

to dexhon me[ros k-]

e o Bardanis ke o H-

anhs u strathgu up[o-]

katou autou ke dh[a

t]o arhsteron mer[o-]

s tou saraktou mou

thn Avgialon, thn

Debelton, thn Soz-

opolhn, thn Ranoulin esthn kefalh o H-

ratahs o bohla kauc-

anos ke o Kordulhs ke

o Grhgoras upokato

tou strathgu.

Превод:

.....направих моя брат, а стратегът лъв да бъде нему подчинен. От Бероя...Дултроини е пръв Тук ичиргу боилът за дясната страна, а стратезите Янис и Вардан нему подчинени. За лявата страна на моята войска: за Анхиало, Дебелт, Созопол, Ранули, е главатар Иратаис боила капханът, а Кордил и Григора нему подчинени стратези.

Списъци на ризници и шлемове

Надпис 48

l bagatour bagainou

lorakha hn omou ng| kasoia me|

Превод:

Багатур багаин има ризници всичко 53 и шлемове 45.

Надпис 49

setht bagahnou exousia

lorikia omou pg| , kasidia

omou o|

Превод:

Сетит багаин притежава всичко 83 ризници и всичко 70 шлема.

Надпис 50

+ uk bohla lorhkha ks|, h-

tzirgou bagahnou ib|, zh-

[tk?]omhrou iz| , uk bagahn-

ou kb|, bhrh bagahnou kb| .

Превод:

+Юк боилът има 26 ризници, ичиргу багаинът 12, зиткомирът 17, юк багаинът  22.

Надпис 51

-------------------

hsin t]a lorhk-

ha--]autou, ta-

kashd]ha b| k

e --]HPASTR

---]A lorhk-

ha --]KEUOUM

..e]coun salma-

tha]rsa| ke ta lo-

rhkha ton hsi[n

rsb| .

Надпис 52

------o barsa

----hs o brei

-----ZTHST

----ke i cor-

a ke - }A tou eci lo-

rkia..ka]s[i]dia rnz|

-----KEUPLEN

Надпис 53

zhtko <h> htzhrg-

ou boule cwm-

sch kupe une| tw-

lsch fm| etrw-

ghn kupe ukz| tw-

lsch wnd| twurt-

wuna phle zwpan

estrughn kupe k|

twulsch m| alcash

kupe a| clwbrhn a| .

Надпис 54

------ORI----

-----OKATOU---

----xd| kane -----

-----Nkoupesi ps|

----zh koupesi pg|

-----OSC koupesi pe| .

Строителни надписи

Надпис 55

--------THN k(e) hscurosen k(e)

---------a}rceon hto k(e) anuko-

domhsen auto ke....hshg]agen lawn k(e) tous A

--------------e]dok(en) .

Надпис 56

+ Ka(n)a subi-

gh Wmo-

rtag i-

s ton pole-

on ukon a-

utou meno(n)

epuhsen up-

erfumon uko(n)

is ton Danoub-

hn k(e) anamesa

ton duo uko(n)

ton panfu-

mo(n) katametrh-

sas is tin auth(n) meshn  e-

puisa toumban ke

apo tin auth(n) meshn

ths toumbas eos thn auli(n)

mou thn arcea(n) isin orghe

muriades b| k(e) epi ton D-

anoubin ishn orgies muriades b|. to auto toubi(n)

estin panfumo(n) k(e) metrisa(n)-

tes tin gin epuisa ta grama-

ta tauta. o anqropos k(e) k-

ala zon apoqniski ke al-

os genate ke ina o escaton gh-

nometos tauta qeoron  upomnh-

skete ton puisanta auto. to de d-

noma tou arcontos esthn W-

mortag kan<n>a subigh o Q(eo)s a-

zhosi auton zise et-

h r| .

Превод:

+Кана субиги Омуртаг, обитавайки стария си дом, направи преславен дом на дунава и по средата на двата всеславни дома, като измери , направи на средата могила и от средата на тази могила до стария ми дворец има 20000 разтега и до Дунава има 20000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг кана субиги. Нека Бог да го удостои да преживее 100 години.

Надпис 57

Kana subigi

Wmortag is tin

gin opou egeniqin,

ek Qeou arcon estin.

is tis Plskas

ton kanpon me-

nonta epuisen aulin

is tin toutzan ke me[tigagen

tin dunamin tou [is tous

Grukos ke sklabous ke

tecneos epuisen gefu[ran

is tin Toutzan me to aulin

stulous tesaris ke e[pano ton

stulon estisen leon[tas

duo. o Qeos axiosi ton ek Qeou a-

contan  me ton poda aoutou

ton basilea kalo[patounta, eos tre-

ci h Toutza ke eos [----

tous polous Boulgaris epecoun[ta,

tous ecqrous autou upotasonta ce-

ronta ke agaliomenos zisin

eti ekaton. ito de o keros, otan

ektistan, boulgaristi sigor elem,

grikisti indiktionos ie| .

Превод:

Кан субиги Омуртаг е от Бога архонт в земята гдето се е родил. Обитавайки стана на Плиска, съгради малък стан на Тича и премести войската си срещу гърци и сляавяни. И направи изкусно мост на Тича заедно с малкия стан и постави в този малък стан четири колони, а върху колоните два лъва. Нека бог да удостои поставения от бога архонт, като гази добре с крака си императора, докато тече Тича и докато ..., като владее над многото българи и подчинява враговете си, да проживее в радост и веселие сто години. Времето пък, когато се съгради това, беше по български шегор елем, а по гръцки индиктион 15.

Надпис 58

Kana subhgh

Malamhr o ek

Qeo arcon o p-

aleos autou bo-

hlas o Hsboulos

o kaucanos epuise4n to anabrruto-

n touto ke edoke-

n ton arcontan ke o  arcon pola-

khs edoken tou-

s Boulgarhs faghn

ke pin ke tous boi-

ladas k(e) bagahnous

edoken megala

xenha. o Q(eo)s axho-

sh zisin ton ek Q(e)ou

arcontan eti ek-

aton  meta ton Is-

boulon ton kauca-

nwn.

Превод :

Кан субиги Маламир, от бога архонт; неговият стар боила, кавханът Ишбул, направи този водоскок и го даде на архонта. А архонтът даде на българите много ядене и пиене, а на боилите и бааините даде големи подаръци. Нека Бог удостои  от Бога архонта да проживее заедно с кавхана ишбул сто години.

Възпоменателни надписи

Надпис 59

+ Kana subhgh Wmourtag

w Korshs o kopanos qre-

ptos anqropos mou ege-

netw ke apelqon hs to fou-

saton epnhghn hs ton po-

tamon ton Danaprhn.

hto de geneas Tzakararhs.

Превод:

+Кан субиги Омортог: корсис , копанът, беше мой храненик. Като отиде във войската, удави се в река Днепър. той беше от рода Чакарар.

Надпис 60

+ Kana subhgh Wmou[rt]ag

w Negabon[ah]s o zera tar-

kanos qr[eptos] anqropos

mou egeneto [ke a]pelqon [is]

to fousaton epnhghn is th[n]

Thsan ton potamon. hto de

geneas Koubiarhs.

Превод:

Кан субиги Омортаг: Негавон, зера тарканът беше мой хранен човек. Като отиде във войската, той се удавив река Тиса. Той беше от рода Кубиар.

Надпис 61

Kana subigi Wmurtag

o Csounos o zoupan tar-

kanos qreptos anqropos

mou iton ke apeqanen is to

fosaton. iton de to genos

autou Kurighr.

Превод:

Кан субиги Омуртаг: Шун , жупан тарканът беше мой храненик и умря в войската. Неговият род беше Кюригир.

Надпис 62

+ Ka[na subhgh Wm]ourt[ag

o HD--------BOU---

----HL---------

q]rep[tos anqropos mou ege-

n]eto ke apelqon hs to fo-

s]aton apeqanen hs ton po-

lemon. hto de geneas----

douarhs.

Превод:

Кан субиги Омуртаг: ........беше мой храненик и като отиде във войската, загина във войната. Той беше от рода ...дуар.

Надпис 63

[Kana subhgh Wmourtag]

----------------------

zoupanos qreptos [a-]

nqropos mou hton ke [asqe-

nhsan apeqanen . ht[on de

geneas Ermharhs.

Превод:

Кан субиги Омуртаг:......жупанът беше мой храненик и като се разболя, умря. Той беше от рода Ермиар.

Надпис 64

Kana [s]ubigi Omourtag

o Slabnas o bagatour ba-

gain[os] qreptos anqro-

posm[ou] iton ke asqeni-

sas apeqanen.

Превод:

Кан субиги Омуртаг: Славнас багатур багаинът беше мой храненик и като се разболя умря.

Надпис 65

Kan]a subig[i O]mourtag

o kolobros [o i]zourgou

kolobros [qr]etos

anqropo[s m]ou iton

ke apeqan[en] eso.

Превод:

Кан субиги Омуртаг: колобърът, ичиргу колобърът беше мой храненик и умря вътре.

Надпис 66

Kana subigi Wm-

ourtag o Tour-

datzis o kand-

idatos qreptos

anqropos mou i-

ton ke apeqan-

en eso.

Превод:

Кан субиги Омуртаг: Турдачис, кандидатът беше мой храненик. Той умря вътре.

Надпис 67

[Kana subigi Omourtag]

---------[tar-

kanos [qreptos a]nqro-

p[o]s mou [iton ke ape]qane-

n is t]on0----------

Превод:

Кан субиги Омуртаг: -------тарканът беше мой храненик и умря в--------.

Надпис 68

Kana subhgh Wmourtag

--------gou---------

Надпис 69

Kane su-

bugh

Mala-

mhr Tze-

pa bogo-

tor bohla

koloubros

hton ke

tou arcon-

tos qreptos

anqropos

hton k[e as-

qenh[sas a-

peq[anen

ke e[pene-

na[lhn auto

hs mnh[mosu-

non au[tou.

Превод:

Кан субиги Маламир: чепа боготор боила колобър и храненик на архонта. Той като се разболя, умря. Това се постави за негов спомен.

Надпис 70

OSTRO

BOGOIN

Надпис 71

Съде лежитъ Мо-

стичь чрьгобы-

ля бывыи при

Симеоне цри

и при петре цри (о

с(м)гиж же десанть летъ сы оставивъ чрьгобыль-

ство и вьсе имении-

е быстъ чрьнори-

зьць и въ томъ сь-

врьши жизнь свойж.

Надписи върху предмети

а) Легенди върху оломви печати

Надпис 80

лице: MAUR-WPATR-IKIW+

опако: S[AR]CO-NTITWN-SERMHS[I]-ANWNSB-ULGAR

Принадлежи на Мавър, патриция и вожда на сермисиани и българи.

Надпис 81

T                    U

ERB    -   ELLI   -  KSA-RO[S]

Богородице помагай на кесаря Тервел. ( Qeotoke, bohtei Terbelliou k(ai)saro[s])

82

Criste, bohtei tv sv doulw

Telerug qeofulaktw patrikiw

Превод:

Христе помагай на твоя раб Телериг, богохранимия патриций.

83

Qeotoke, bohtei + Baianv patr<i>kiw k(ai) strathgv.

Богородице, помагай на Баян патриция и стратега.

Надпис 84

Qeotoke, bohtei tv doulw sou Coumhr.

Богородице, помагай на твоя раб Хумир.

Надпис 85     

лице: +  K(uri)e bohth tv sv doulw

опако: + Iwan - nh bagat- --our kana Hrtciqu - hnw

Превод:

Господи, помагай на твоя раб Йоан багатур кана Иптхитуенски

Надпис 86

Медальон на Кан субиги Омортаг

CANE SUBHGI WMORTAG  

Надпис 87

Сребърна чаша

K(uri)e, bo(h)qh

+ Shbhn

zoupanos

megas hs

Bourgarhan

Превод:

Господи помози. Сивин велик жупан в България

Надпис 88

Златен пръстен

Touta t(a) - daktul-i(a) d(idei)o arc(wn).

Превод: Тези пръстени дава владетелят.

Надпис 89

Надписи върху графити

---DE isan pola du(n)atos

Poumr    Negun     Petros

Надпис 90

Duna-

ton

me

Alexan-

dr(o)n

hs Romanha.

Неясни надписи

Надпис 91

а)

OCSI

TZIT

MA

GILS

б)

ANZI

ZERA

UTZI

ASO E

в)

ZENTU

ASO

E

Надпис 92

POD.....

APR.....

LUT......

ASO.....

 

Надпис 93

а)

OCSH

UOBOK

EALC

б) A

AE

OSOA

OLC

Надпис 94

SPI

ITIP

BILO

Используются технологии uCoz